Οριστική διαγραφή ολοσχερώς καταστραμμένων ή αχρηστεμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων

Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου, χωρίς το Πιστοποιητικό Καταστροφής του π.δ. 116/2004 (Α’ 81)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι κύριοι και κάτοχοι οχημάτων που έχουν, αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα από αρμόδια Δημόσια Αρχή της αλλοδαπής, καταστραφεί ή αχρηστευθεί ολοσχερώς σε κράτος- μη μέλος της E.E. (ενδεικτικά, συνεπεία εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, εμπρηστικών ενεργειών, οδικών ατυχημάτων)  υποβάλλουν αίτηση προς οριστική διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την κατάθεση πιστοποιητικού καταστροφής από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή το σημείο συλλογής προς καταστροφή.

                Παρομοίως, από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου δύνανται να διαγράφονται, χωρίς την κατάθεση πιστοποιητικού καταστροφής, περιπτώσεις ολοσχερώς κατεστραμμένων ή αχρηστεμένων οχημάτων σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. όπου είναι αδύνατη η έκδοση αυτού από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης λόγω αδυναμίας άντλησης των ελάχιστων απαιτήσεων του περιεχομένου του πιστοποιητικού καταστροφής σύμφωνα με την Απόφαση 2002/151/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρ. Κοινοτήτων.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο και κάτοχο του οχήματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, συνοδευόμενη από:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος κατά τα ανωτέρω,
  2. δημόσιο έγγραφο εκδοθέν από την καθ’ ύλην αρμόδια Δημόσια Αρχή της αλλοδαπής ή άλλο έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η ολοσχερής καταστροφή του οχήματος

iii. τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) του οχήματος, εφόσον υφίστανται, ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η καταστροφή τους.

Η ακρίβεια του περιεχομένου των δικαιολογητικών ii και iii πιστοποιείται από επίσημη μετάφραση αυτών, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.

                Η ημερομηνία διαγραφής από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας θα είναι η πιστοποιούμενη ημερομηνία που θα αναγράφεται στο άνω δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος.

Στην περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλονται οι σχετικές ποινές κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα, όπως παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης, απαγόρευση μεταβίβασης λόγω χορηγηθείσας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, καθώς και οχήματα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως κλεμμένα δεν θα διαγράφονται από το μητρώο μέχρι την άρση του σχετικού κωλύματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κύριοι και οι κάτοχοι των οχημάτων θα ενημερώνονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών σχετικά με τα κωλύματα αυτά.

ΧΡΟΝΟΣ:

Έως 50 ηµέρες από την υποβολή των  απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η υπ’ αριθμ. οικ. Α 30869/1586/09-06-2020 (ΑΔΑ: 62ΡΣ465ΧΘΞ-ΘΑΟ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

πηγή : https://www.yme.gov.gr/odigos-politi/aytokinita/item/8453-oristiki-diagrafi-olosxeros-katastrammenon-i-axristemenon-epivatigon-idiotikis-xrisis-oximaton-telous-kyklou-zois-otkz-apo-to-mitroo-adeion-kykloforias-oximaton-tou-ypourgeiou-xoris-to-pistopoiitiko-katastrofis-tou-p-d-116-2004-a-81

Call Now Button