Ανάρτηση σχολίων Διαβούλευσης για την προμήθεια Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

ΣΧΕΤ:   Η υπ. αρ. 21DIAB000015439 διαβούλευση και τα σχόλια επί αυτής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαβούλευσης και των σχολίων που υποβλήθηκαν σε αυτή,  εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρίθμ Α-133182/21-05-2021 (Β’ 2195) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α-33824/2683/30.09.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (EE L 138 της 1.6.1999, σ. 57 – 65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων» (Β’ 1514)».

Τελευταία Τροποποίηση Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 15:01

πηγή : https://www.yme.gov.gr/nea-anakoinoseis/item/9261-anartisi-sxolion-diavoylefsis-gia-tin-promitheia-adeion-kykloforias-oximaton

Call Now Button